Nieuw in de Gentse woonzorgcentra: uniform document voor registratie van therapiebeperking en zorgdoelen

Maar liefst 60 woonzorgcentra, waaronder ook de Gentse, nemen dit najaar een nieuw document in gebruik waarin de afspraken rond therapiebeperking worden vastgelegd. Via dit document doen ook de zogenaamde ‘NTR (of DNR)-codes’ hun intrede in de woonzorgcentra. Dat is nieuw en van belang voor jou als huisarts, want jij kent die codes toe.

Hulpmiddel voor aangepaste zorg en zorgcontinuïteit

Iedere patiënt heeft recht op zorg die is aangepast aan zijn gezondheidstoestand en die overeenstemt met zijn wil. In de praktijk echter wordt er soms gezondigd tegen deze principes. Niet met opzet natuurlijk, maar als gevolg van ruis op de communicatielijnen. Het gebeurt dat bewoners tegen hun wil worden gehospitaliseerd of ‘futiele’ zorg toegediend krijgen, of dat de verkeerde persoon wordt gecontacteerd.

Het nieuwe document, dat een prominente plek krijgt vooraan in het papieren dossier van de bewoner, komt aan deze noden tegemoet. Het moet worden meegegeven met de bewoner bij een eventuele ziekenhuisopname en draagt als dusdanig bij tot de zorgcontinuïteit. Maar ook intern, in de woonzorgcentra, biedt het een grote meerwaarde: voor de bezoekende wachtartsen, voor interim-verpleegkundigen en voor mobiele of nachtverpleegkundigen.

Wat staat er in het document?

Het is een A4-document, met informatie op de voor- en achterzijde.

De voorkant bevat de info over de bewoner:

  • Naam en geboortedatum, naam en contactgegevens van de huisarts, naam en contactgegevens van het woonzorgcentrum. De huisarts beslist zelf of zijn of haar GSM-nr. meegedeeld wordt. Het is natuurlijk een grote meerwaarde voor de spoedartsen.
  • De functionele en cognitieve toestand van de bewoner in het woonzorgcentrum: vooral desgevallend de definitieve wilsonbekwaamheid, of de bewoner al dan niet palliatief benaderd wordt (PICT-schaal) en de clinical frailty schaal, indien gekend;
  • Indien er een negatieve wilsverklaring is, wordt ze imperatief als de bewoner wilsonbekwaam (geworden) is;
  • De zorgafspraken en de therapiebeperkingscodes (ABC-model en NTR-codemodel);
  • Handtekeningen.

De achterzijde bevat:

  • Toelichting over de vertegenwoordiging van de bewoner: de naam (of namen) van de vertegenwoordigers;
  • Uitleg over de betekenis van de gehanteerde codes voor therapiebeperking.

Het document is dynamisch. De inhoud ervan moet worden herbekeken na ieder gesprek over vroegtijdige zorgplanning en na een ziekenhuisopname. Iedere afspraak in het document is het resultaat van een gesprek: met de bewoner en/of met zijn eventuele vertegenwoordiger(s).

Sinds 1 november 2022 is er trouwen een nieuwe nomenclatuur voor de huisarts ivm de VZP: Nieuw nomenclatuurnummer voor het proces van vroegtijdige zorgplanning | Domus Medica

NIEUW: NTR-codes

De ziekenhuizen waren vragende partij om de voor hen gebruikelijke NTR (of DNR)-codes op te nemen in het document. Dat is nieuw. NTR-codes moeten worden toegekend door een arts in een intercollegiaal overleg (tussen de vaste huisarts en de CRA bijvoorbeeld), of tijdens een multidisciplinair overleg. Uiteraard wordt de code ook besproken met de bewoner en/of met zijn vertegenwoordiger. De arts die de NTR-code toekent (in een schaal van 0 tot 3), moet zijn handtekening plaatsen op de voorzijde van het document.

Wie nam het initiatief?

Het document is er gekomen op initiatief van de stuurgroep Functionele Binding Gent-Deinze, een samenwerking tussen de vier Gentse ziekenhuizen en AZ Sint-Vincentius Deinze en een zestigtal woonzorgcentra. Het werd opgemaakt door twee Gentse CRA’s (dr. Koen Verhofstadt en dr. Bart Van de Velde) en twee palliatieve verpleegkundigen (mw. Gerda Okerman en mw. Inneke Wellens).

Download het document

Vragen over dit document en het gebruik ervan? Contacteer dan CRA dr. Koen Verhofstadt (koen.verhofstadt@dominovzw.be of op 0468 238056).

Terug naar nieuwsoverzicht