Dit hebben jullie gemeld over de communicatie met de ziekenhuizen in 2022

In juni 2019 lanceerden we een formulier op onze website waarop Gentse huisartsen incidenten kunnen melden over de communicatie met en het ontslagmanagement van de Gentse ziekenhuizen. Ook het voorbije jaar hebben jullie er gretig gebruik van gemaakt. Veruit de meeste meldingen gingen over verslaggeving. 

Jaaroverzicht incidentmeldingen

Piek in maart, geleidelijke stijging in het najaar 

Tussen januari en november 2022 hebben we 86 meldingen geregistreerd. Daarin zijn ook de meldingen vervat die in het kader van het project ‘Transitional Safety Incidents’ (i.s.m. het UZ) zijn gedaan. Over het UZ kwamen de meeste meldingen binnen (36), de andere drie ziekenhuizen halen gelijkaardige aantallen, die schommelen rond de 15. Meldingen over psychiatrische centra zijn duidelijk nog niet goed ingeburgerd (bij deze een warme oproep om ook daarover te melden). 

De piek in het aantal meldingen lag in maart, en dat was wellicht een gevolg van de ruchtbaarheid die we in die maand gaven aan het incidentmeldingssysteem. De voorbij herfstmaanden lieten een geleidelijke stijging van het aantal meldingen zien, vermoedelijk door de stijgende drukte in de praktijk en de daarmee gepaard gaande grotere communicatiestromen met de ziekenhuizen. 

Type gemelde incidenten

Tijdige en correct geadresseerde verslaggeving blijven pijnpunten 

De grootste groep meldingen – 42, maar liefst de helft dus - ging over ‘Verslaggeving’. Binnen die categorie zijn twee types meldingen dominant: enerzijds het ontbreken van een verslag of het laattijdig versturen van een verslag, en anderzijds een niet correcte adressering van het verslag (waardoor het bvb. enkel op CoZo te zien is of bij een verkeerde arts terechtkomt). Binnen de categorie van meldingen over verslaggeving waren er ook incidenten over slecht leesbare verslagen, onvolledige verslaggeving over arbeidsongeschiktheid of specifieke, eerder technische meldingen over CoZo. 

Op de tweede plaats, na verslaggeving, komen de meldingen over een ongelukkig ontslagmanagement. Daarmee bedoelen we meldingen waar meerdere problemen rond het ontslag van een patiënt samenkomen: geen communicatie met de huisarts bij het ontslag van een kwetsbare patiënt én een foutieve medicatielijst bijvoorbeeld. 13 meldingen waren er ook over problemen bij verwijzing en opname. 

Wat doet de HVG met jouw meldingen? 

Bij HVG benaderen we jullie meldingen op twee manieren. We zien ze als individuele casussen die een persoonlijke aanpak verdienen, maar ook als symptomen van systeemfouten die een globalere aanpak behoeven.  
Iedere melding komt terecht (of wordt doorgegeven aan) onze contactpersoon in het ziekenhuis. In het UZ is dat bijvoorbeeld de Dienst Kwaliteit, in het AZ Jan Palfijn een stafmedewerker van de hoofdarts, in Maria Middelares dermatologe dr. Linda Temmerman. In de meeste gevallen neemt het ziekenhuis contact op met de dienst in kwestie én met de melder, bijvoorbeeld om patiëntengegevens op te vragen. Dit leidt vaak tot een directe oplossing (bijvoorbeeld het alsnog verzenden van een verslag), of tot een verhelderend gesprek. 

Maar zoals gezegd zien we de meldingen ook ruimer, als een beleidsinstrument. Ze leren ons waar we de meeste aandacht aan moeten besteden in onze contacten met de ziekenhuizen. Het grote aantal meldingen over verkeerd geadresseerde verslagen zorgt ervoor dat we iedere gelegenheid te baat nemen om aan te dringen op een performantere registratie van de vaste huisarts bij de onthaalzuilen van de ziekenhuizen. Die registratie is vandaag nog veel te afhankelijk van wat de (gehaaste) patiënt meedeelt. Een automatische registratie van de GMD-houder, aangeleverd door MyCareNet, is hier de enige oplossing. We vernamen van het UZ dat hier inmiddels de nodige stappen voor zijn gezet en dat hier tests rond gebeuren. Hetzelfde type klachten zorgt er ook voor dat we in januari 2023 gaan samenzitten met de wijkgezondheidscentra en de diensthoofden Inschrijvingen en Onthaal van de ziekenhuizen, om te bekijken hoe het adresseren van huisartsen in grote groepspraktijken beter kan. 

Jullie meldingen zorgen er dus voor dat we, ook in het volgende jaar, blijven werken aan een vlottere communicatie tussen de eerste en de tweede lijn in Gent. Hartelijk dank aan alle melders, en dank aan de Gent ziekenhuizen om de meldingen op te volgen! 

Terug naar nieuwsoverzicht