Verslaggeving en arbeidsongeschiktheid: nieuwe afspraken met de Gentse ziekenhuizen

Je patiënt is bij een orthopedist langsgeweest en vraagt jou om zijn arbeidsongeschiktheid te verlengen. Je vindt in het medische verslag echter nergens een inschatting van de te verwachten duur van die arbeidsongeschikt. Herkenbaar?

Onduidelijke taakverdeling

Op het laatste Gents ziekenhuisoverleg (GZO) beloofden de Gentse ziekenhuizen dat artsen-specialisten voortaan duidelijker zullen communiceren over arbeidsongeschiktheid. Maar ook wij huisartsen moeten dat doen. 

Er heerste onduidelijkheid over de taakverdeling tussen de eerste en tweede lijn wat betreft de administratieve afhandeling van de arbeidsongeschiktheid van patiënten die in behandeling zijn bij een arts-specialist. 

Het gebeurt vaak dat artsen-specialisten in hun ontslagbrief of consultatieverslag geen informatie meegeven over de duur of het percentage van de arbeidsongeschiktheid. De huisarts moet dan telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de ziekenhuisdienst. Kort na het consult bij de arts-specialist is er overigens vaak nog geen brief of verslag verstuurd. Dit leidt tot nodeloos tijdverlies voor de huisarts.  

Het komt evengoed voor dat de huisarts in de verwijsbrief geen melding maakt van reeds uitgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid. Vervelend voor de specialist. 

Wat ook vaak voorvalt: de arts-specialist stelt wel een medisch attest arbeidsongeschiktheid op, maar geen formulier Vertrouwelijk. Of dit formulier wordt niet volledig of niet correct ingevuld. In zo’n geval richt de patiënt zich vervolgens tot de huisarts om het formulier Vertrouwelijk in te vullen. Dit gebeurt soms via een consultatie (onnodige verplaatsing en tijdverlies voor de patiënt), maar dikwijls vraagt de patiënt telefonisch aan de huisarts om dit in orde te brengen (onbezoldigde, administratieve belasting voor de huisarts). 

In ons gezondheidssysteem geldt het principe van echelonering. De juiste zorg op de juiste plaats. Ook de administratie moet die logica volgen. Logisch toch? 

Kortom, er waren nieuwe afspraken nodig

Op 11 november 2022 zaten we samen met de vier Gentse ziekenhuizen en enkele naburige huisartsenkringen. Concreet werden de volgende afspraken gemaakt: 

  • Bij doorverwijzing van eerste naar tweede lijn is de reeds uitgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid nuttige medische informatie. De verwijzende huisarts vermeldt dit in de verwijsbrief. 
  • De behandelende arts-specialist vermeldt de (ingeschatte) duur van de arbeidsongeschiktheid onderaan het consultatieverslag of de medische ontslagbrief na opname. 
  • De behandelende arts-specialist schrijft het attest arbeidsongeschiktheid en geeft dit mee bij ontslag. Wanneer er een reële kans is op verdere medische opvolging (en eventuele verlenging van de arbeidsongeschiktheid), wordt duidelijk gespecificeerd wie de verlenging van de arbeidsongeschiktheid in orde mag brengen en welke stappen de patiënt daarvoor moet ondernemen (afspraak maken met huisarts, tijdig opvolgafspraak maken in ziekenhuis, etc.) 
  • Ziekenhuizen werken communicatieacties uit richting patiënten over de noodzaak van het formulier Vertrouwelijk bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Doelstelling is dat de patiënten dit formulier zelf meenemen. Maar we zijn realistisch. Ziekenhuisdiensten moeten erop voorzien zijn dat veel patiënten dit niet meenemen. 
  • De partij die het formulier Vertrouwelijk invulde, is ook verantwoordelijk voor een correctie ervan als dit formulier verkeerd is ingevuld. 

Verslaggeving toch onvoldoende? Meld het ons 

Ben je toch nog ontevreden over de verslaggeving vanuit een ziekenhuis over arbeidsongeschiktheid? Komt een patiënt toch nog bij jou aankloppen – op advies van de specialist - om een formulier Vertrouwelijk in te vullen? 

Meld het ons via het online meldingsformulier

Zo kunnen de betrokken ziekenhuisdiensten herinnerd worden aan de gemaakte afspraken. 

Terug naar nieuwsoverzicht