Visie

De Huisartsenvereniging Gent (H.V.G.) is een onafhankelijke, pluralistische organisatie van huisartsen met het doel de uitbouw van een sterke eerstelijnsgezondheidszorg binnen een patiëntgerichte zorg en zorgbeleid.

Ze wil dit bereiken door zich in een netwerk met andere partners in te zetten

 • voor een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg met het oog op het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van de bevolking
 • voor een laagdrempelige, continue dienstverlening gericht op het bevorderen, behouden en herstellen van de gezondheid, rekening houdend met de noden en behoeften van de patiënt
 • voor een centrale rol van de huisarts in het geheel van de gezondheidszorg, in nauwe samenwerking met andere eerstelijnshulpverleners en hulpverleners op de tweede en derde lijn

 

MISSIE

Lokaal

 • De zorgverlening
  • De H.V.G. waakt over de continuïteit van de zorg door middel van de organisatie van een efficiënte, kwaliteitsvolle en laagdrempelige wachtdienst.
  • De H.V.G. voert een actief gezondheidsbeleid binnen haar werkingsgebied, met als doel gezondheidsbehoeften en -voorwaarden in kaart te brengen en op een adequate manier te beantwoorden.
  • De H.V.G. streeft naar de erkenning van de huisarts/huisartsenpraktijk als essentiële schakel in de zorgverlening en in het gezondheidssysteem. 
  • Huisartsen bieden hun patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg en begeleiding die persoonsgericht, toegankelijk, continu en holistisch is en zich binnen de vertrouwde woonomgeving situeert (definitie WHO).
 • Huisartsen
  • De H.V.G. wil de vorming van haar leden bevorderen via de ondersteuning en/of uitbouw van diverse vormingsinitiatieven en via de ondersteuning van de LOK werking.
  • De H.V.G. heeft oog voor de specifieke problemen van elke kring en/of deelregio.
   • Ze zal de communicatie en samenwerking tussen de huisartsen onderling bevorderen.
   • Ze zal huisartsen ondersteunen in hun praktijkbeoefening ongeacht de praktijkvorm.
   • Ze zal huisartsen ondersteunen door het creëren van een centraal aanspreekpunt en zal met partners op verschillende beleidsniveaus onderhandelen rond mogelijke oplossingen voor de gemelde noden.
  • De H.V.G inventariseert professionele en persoonlijke noden die huisartsen ervaren bij het uitoefenen van hun beroep. Zij heeft daarbij oog voor de draagkracht van de individuele huisarts.
 • Samenwerking met andere partners
  • De H.V.G. wil een drijvende kracht zijn in de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn en tussen de verschillende echelons onderling.
  • Zij streeft ook naar een flexibele en functionele samenwerking met
   • algemene welzijnsvoorzieningen zoals OCMW’s, CAW’s, DGGZ’s, …
   • georganiseerde netwerken zoals Logo’s en SEL’s
   • hulpverleningsorganisaties met specifieke doelgroepen zoals chronisch zieken, verslaafden, mensen zonder papieren, ...
  • Zij zal de noden van het  samenwerken in kaart brengen, het belang van samenwerken promoten en initiatieven die dit samenwerken bevorderen ondersteunen. Zij wil hiertoe het aanspreekpunt zijn voor andere zorgverleners en participeren in interprofessionele vergaderingen.
  • De H.V.G. zal in samenwerking met de regionale ziekenhuizen zorgprotocollen ontwikkelen en zorgtrajecten ondersteunen.

Nationaal/regionaal

 • Gezondheidszorg
  • Zij wil de communicatie en samenwerking tussen huisartsen over de kringregio’s heen stimuleren.
  • De H.V.G. wil samenwerken met andere organisaties van huisartsen met als doel de gezondheidszorg te bevorderen in al zijn facetten.
 • Wachtpost
  • De H.V.G. wil haar expertise in het beheer van een wachtpostsysteem ten dienste stellen van andere regio’s.