februari 2019

Op 23 januari lanceerde Vlaams minister Vandeurzen het Gezondheidskompas (www.gezondheidskompas.be). Dit kompas wil de patiënt helpen om inzicht te krijgen in zijn gezondheidsrisico’s en adviezen geven om zijn gezondheid te bevorderen. 

Een recent rapport van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) geeft een positief advies over de vaccinatie van jongens met een vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV).

Het werkingsgebied van Huisartsenvereniging Gent omvat twee eerstelijnszones: ELZ Gent en ELZ ScheldekrachtVoor de voorlopige Zorgraad - cluster gezondheid - zoeken we (voor beide eerstelijnszones) geëngageerde huisartsen die de Gentse huisartsen willen vertegenwoordigen.

Op donderdag 21 maart 2019 organiseert Huisartsenvereniging Gent een infoavond rond radicalisering. Op deze avond geven Hannes Schotte (Team Radicalisering Stad Gent) en Ayla Göktas (Intercultureel bemiddelaar van het vrij CLB Gent) een antwoord op al je vragen! De gebruikte presentatie vind je hier.

Bewegen op Verwijzing (BOV) helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Uit de jaarrapportage voor onze regio blijkt dat driekwart van de mensen die door een huisarts naar een beweegcoach doorverwezen worden, niet tot bij de coach geraken. Om de kans op afhaken zo klein mogelijk te houden, kan de huisarts nu via de website rechtstreeks de coach contacteren die vervolgens zelf met de patiënt contact opneemt.

In het kader van beleidsondersteunend onderzoek naar maatregelen ter controle van continue sedatie aan het levenseinde (zoals het verplicht maken van registratie, consultatie en/of training), willen we meer inzicht krijgen in de opvattingen van Belgische artsen hierover

Wat is het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen en COPD? De deskundigen van de RIZIV-consensusvergaderingen hebben die vraag beantwoord.

E-learning: accreditering aangevraagd in samenwerking met Vesaliana VZW. 

In deze e-learning legt Dr Benhalima (endocrinoloog aan het UZ Leuven) uit welke belangrijke patiëntenkarakteristieken in acht dienen genomen te worden bij de keuze van een behandeling en hoe u de adviezen uit de consensus kan toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Vul deze boeiende enquête in over dementie bij ouderen met een migratieachtergrond in de huisartsensetting! Invullen neemt slechts 3 minuten in beslag.

Sinds 1 januari 2019 zijn er wijzigingen in de regelgeving van de zorgtrajecten. Meer bepaald aan de zorgtrajectcontracten en aan de verlenging die rekening houdt met een prestatie specialist.

Op donderdag 28 februari is het zeldzame ziektendag, een internationaal gedragen event. RaDiOrg, de nationale koepelvereniging voor al wie leeft met een zeldzame ziekte, voert die dag actie in drie grote treinstations om het grote publiek te sensibiliseren voor dit thema. Tezelfdertijd wil men ook de eerstelijnszorg sensibiliseren. 

Het UZ Gent neemt deel aan de multicentrische EFFORT-studie, geleid door UZ Leuven, over de waarde van manuele lymfedrainage bij lymfoedeem na borstkanker.

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek i.k.v. een masterthesis in de Biomedische Wetenschappen! Dit onderzoek, onder begeleiding van prof. Ferrante, heeft tot doel om de samenwerking tussen huisartsen, gastro-enterologen en IBD-verpleegkundigen in kaart te brengen om eventuele tekortkomingen op te sporen en de kwaliteit van de zorg voor IBD (Inflammatory Bowel Disease) patiënten te verhogen. 

Na succesvol overleg heeft de fabrikant Therabel besloten om het geneesmiddel Marevan toch te blijven commercialiseren. Het FAGG roept apothekers, groothanderlaars-verdelers en patiënten op om geen onnodige voorraad van het geneesmiddel in te slaan zodat het geneesmiddel voor alle patiënten beschikbaar blijft.