Wachtdienst

Het is sinds enkele maanden mogelijk voor artsen om via Mediris tijdens de wachtdienst verslagen en resultaten op de hubs/CoZo te raadplegen. Hiervoor dient er wel een therapeutische relatie te zijn met de patiënt en moet de arts aanmelden met zijn of haar eID. Maar wat is CoZo precies en wat kunt u terugvinden op CoZo? 

In maart 2019 werd het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, de zogenaamde 'sokkelwet', goedgekeurd.

 

Inwoners uit de regio Meetjesland (en ruime omgeving) die tijdens het weekend of op feestdagen ziek zijn, kunnen vanaf vrijdagavond 4 januari 2019 terecht in een huisartsenwachtpost. De VZW Huisartsenwachtpost Meetjesland opent dan de deuren in een gloednieuwe locatie bovenop de spoedgevallendienst van het AZ Alma te Eeklo. In deze wachtpost houden huisartsen uit de twee Meetjeslandse huisartsenkringen Omehak en Wemehak, consultaties.

Op woensdagavond 24 oktober 2018 vond een bijzondere Algemene Vergadering van de HVG plaats in het UZ Gent. Bekijk hier het verslag, de presentatie en de resultaten van de stemming!

Vanaf 15 maart werkt de wachtpost Gent niet langer met Trigonia maar schakelen we over naar Mediris voor de registratie van patiëntencontacten en het maken van verslagen tijdens week- en weekendwachten.

Om de veiligheid van artsen en medewerkers te verhogen en de kans op agressie te verlagen, heeft de HVG enkele preventieve maatregelen en procedures gebundeld.

Door dit samenwerkingsakkoord kan er in geval van crisissituaties bij mensen met een psychische problematiek informatie worden uitgewisseld tussen zorgbeoefenaars en gerechtelijke autoriteiten met als doel een dringende gedwongen opname te vermijden. Een pijnpunt in de informatie-uitwisseling is het beroepsgeheim.

Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2013 ging de HVG het engagement aan om samen met de vakgroep huisartsgeneeskunde van de UGent de mogelijkheid te bieden aan geïnteresseerde studenten om een dagje stage mee te lopen op één van de huisartsenwachtposten. Vanaf dit academiejaar maakt deze dag stage op de huisartsenwachtpost deel uit van de verplichte stages voor alle studenten van het 5de opleidingsjaar geneeskunde. Dit betekent dat er bij uw volgende wachtdienst een stagiair op de wachtpost aanwezig zal zijn.

In de nieuwsbrief van december werd er reeds iets over gezegd: de elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers en de concurrentiestrijd tussen o.a. Hector (HealthConnect) en Medimail (Medibridge), waar in de streek rond Antwerpen huisartsen jammer genoeg het slachtoffer van waren. Het LMN vroeg de Gentse ziekenhuizen opnieuw om zo veel mogelijk transparantie en de garantie op een vlotte gegevensdoorstroom.

U zag misschien al heel wat berichten verschijnen inzake elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers (point-to-point communicatie), waaronder niet in het minst de huisartsen. We zijn van oordeel dat huisartsen niet het slachtoffer mogen worden van een concurrentiestrijd tussen Medibridge en Health Connect.

 

Pagina's

Subscribe to Wachtdienst