Beroepsaansprakelijkheid van de huisarts

Fouten maken is menselijk. Als huisarts kun je echter aansprakelijk gesteld worden voor een fout indien een patiënt hier schade onder lijdt én er een oorzakelijk verband tussen de fout en schade kan aangetoond worden.

De wet voorziet een verantwoordelijkheid van 20 jaar voor elke (para)medische handeling, ook wanneer een arts zijn medische activiteit stopzet, met pensioen gaat, overlijdt of verandert van werkgever (ziekenhuis, verzorgingsinstelling, ...). Het is dan ook aangewezen om je hier als huisarts voor te verzekeren. Hiervoor zijn er verschillende verzekeringssystemen mogelijk, waarbij er een belangrijk onderscheid gemaakt wordt tussen een systeem volgens schadeverwekkend feit, schadevoorval en schadevordering/klacht.

Onder schadeverwekkend feit begrijpt men de foutieve handeling die de arts stelt, terwijl schadevoorval het moment impliceert waarop de patiënt schade ondervindt. In sommige gevallen kunnen het schadeverwekkend feit en het schadevoorval zich samen voordoen, maar het kan ook gebeuren dat hier uren, dagen of maanden tussen zitten. Met schadevordering/klacht bedoelt men het moment waarop de patiënt effectief klacht indient. 
 

Het gekozen systeem bepaalt de mate en vooral de periode waarin je gedekt bent. 

 

Systeem volgens schadeverwekkend feit

Ben je verzekerd volgens een systeem van schadeverwekkend feit, dan ben je gedekt voor alle handelingen ('schadeverwekkend feit') die tijdens de looptijd van het contract gesteld zijn. Dit ongeacht het moment waarop de schade zich voordoet of waarop de klacht ingediend wordt, zelfs na einde van het contract.

 

Systeem volgens schadevoorval

Een systeem volgens schadevoorval verzekert de aansprakelijkheid voor schade ('schadevoorval') die zich tijdens de looptijd van het contract voordoet. Hierbij ben je ook gedekt indien de schadeclaim volgt na afloop van het contract. Het wordt echter moeilijk indien het onduidelijk is wanneer de schade zich precies voorgedaan heeft of als het schadevoorval zich na afloop van het contract voordoet (ook al vond het schadeverwekkend feit plaats tijdens de duurtijd van het contract). In deze gevallen ben je niet verzekerd.

 

Systeem volgens schadevordering

Een systeem volgens schadevordering beperkt de dekking tot schade die zich tijdens de looptijd van het contract voordoet én waarvoor ook klacht ingediend wordt tijdens deze looptijd. Het schadevoorval én het moment waarop de klacht ingediend wordt, moeten dus beide plaatsvinden tijdens de looptijd van het contract. Is dit niet het geval, dan ben je er ook niet voor verzekerd.
 

Bron: presentatie Amma verzekeringen op de kringvergadering van Domus Medica (08/12/2018)